Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Ri-Athletic: de eenmanszaak van Ricardo Bouwmeister onder de naam Ri-Athletic ingeschreven bij de kamer van koophandel met nummer: 56398549.

Deelnemer: een natuurlijk persoon (man/vrouw) die een overeenkomst aangaat met Ri-Athletic voor beoefening van sport-/beweegactiviteiten, sportspecifieke training, personal training, voedingsadvies en leefstijladvies (verder te noemen ‘trainingen’).

Partijen: Ri-Athletic en Deelnemer gezamenlijk.

Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Ri-Athletic en Deelnemer.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

Op de overeenkomst tussen Ri-Athletic en Deelnemer zijn onderhavige algemene voorwaarden van toepassing indien en zodra de deelnemer zich heeft ingeschreven bij Ri-Athletic voor het deelnemen aan trainingen. Een exemplaar van de Algemene Voorwaarden zal voorafgaande aan het starten van de trainingen aan de Deelnemer ter hand worden gesteld. De Algemene Voorwaarden zijn tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

 

Artikel 3. Intake

Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient de deelnemer, alvorens hij of zij deelneemt aan een van de trainingen, een intakegesprek te hebben gehad. Daartoe dient hij/zij een volledig ingevuld en ondertekend  anamneseformulier  aan Ri-Athletic te overhandigen.  Pas na ontvangst en bespreking  van  het betreffende formulier zal er begonnen worden met de training(en). Veranderingen betreffende de persoonlijke gegevens van de deelnemer dient hij of zij per ommegaande aan Ri-Athletic door te geven.

 

Artikel 4. Tijdstip en plaats

Bij bevestiging van de inschrijving zal Ri-Athletic schriftelijk mededelen wanneer en waar de deelnemer verwacht wordt voor de trainingssessie, na voorafgaand  overleg met de deelnemer. Indien door welke omstandigheden dan ook een afspraak/training  niet door kan gaan zijn beide partijen bevoegd om in onderling overleg een ander tijdstip in te plannen, zij het niet later dan 24 uur voorafgaande aan de training.  Indien de deelnemer Ri-Athletic niet tijdig informeert  of op de hoogte stelt  van het verlet,  wordt de gereserveerde trainingstijd bij deze in rekening gebracht.  Een trainingssessie met Ri-Athletic vindt minimaal een keer per week plaats. Wanneer een training  door één van beide partijen tijdig is afgezegd, schuift desbetreffende training een week door. Deelnemer dient  er aldus  rekening mee te houden dat de contractduur verlengd kan worden door de gemiste trainingssessie.

 

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

Op Ri-Athletic rust de verplichting tot het  zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteiten/trainingen, gelet op het doel daarvan.  De inhoud van de training en het aantal daarbij betrokken deelnemers wordt bepaald door Ri-Athletic.  Ri-Athletic voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat Ri-Athletic niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel. Ri-Athletic is niet aansprakelijk voor niet behaalde resultaten.

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid

Het volgen van de trainingen bij Ri-Athletic is voor de Deelnemer geheel voor eigen risico. Ri-Athletic is uitsluitend aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht en daaruit voortvloeiende schade die het gevolg is  van opzet of grove schuld aan haar zijde  bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdracht voor het overige.  Ri-Athletic is in het geheel niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei  wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door Ri-Athletic gegeven instructies. De Deelnemer dient zich er voorafgaande aan het aangaan van de overeenkomst van te vergewissen of deelname aan de trainingen voor hem/haar medisch verantwoord is.  De Deelnemer is desgevraagd verplicht om een verklaring van zijn huisarts te verstrekken aan Ri-Athletic, bij gebreke waarvan deze het  recht heeft om de overeenkomst niet aan te gaan dan wel per direct te beëindigen.  Ri-Athletic  is nooit aansprakelijk voor letsel en/of schade die te wijten is aan c.q. verband houdt met de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de Deelnemer.

 

De Deelnemer is zich er van bewust dat er door de fysieke activiteiten blessures en/of complicaties op kunnen treden. De directe dan wel indirecte  kosten  verbonden aan enig ongeval of letsel  tijdens de training zullen geheel door de Deelnemer zelf worden gedragen. De Deelnemer is niet gerechtigd tot het instellen van een schadeactie tegen Ri-Athletic uit dien hoofde. De deelnemer is jegens Ri-Athletic aansprakelijk wanneer Ri-Athletic op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door Ri-Athletic gegeven instructies door de deelnemer. De deelnemer vrijwaart Ri-Athletic voor schade die de Deelnemer bij andere deelnemers veroorzaakt.

 

Ri-Athletic is niet aansprakelijk voor het verloren gaan of kapot raken van aan de Deelnemer toebehorende zaken.

 

Artikel 7. Abonnementsduur en ontbinding

De overeenkomst wordt aangegaan, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen, voor  een contracttermijn van 10 (tien) of 20 (twintig) weken. Binnen deze termijn is de overeenkomst niet tussentijds opzegbaar.

 

Ri-Athletic is gerechtigd de overeenkomst per direct, geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de Deelnemer niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn (financiële)verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Een tussentijdste beëindiging van de overeenkomst door de Deelnemer  is alleen mogelijk op medische gronden, te staven met een medische verklaring door een erkende arts, óf bij een verhuizing buiten een straal van 20 kilometer van de locatie van ondertekening in welk geval een kopie van inschrijving in de nieuwe gemeente dient te worden overgelegd aan Ri-Athletic. Indien de training op medische gronden wordt gestaakt,  zal de training op een nader overeen te komen datum worden hervat, mits deze mogelijkheid zich voordoet binnen 3 (drie) maanden gerekend vanaf de dagtekening van de medische verklaring. Restitutie van geld is nimmer mogelijk, tenzij er sprake is van langdurige aandoeningen of beperkingen waardoor het op redelijke wijze succesvol hervatten van de trainingen niet meer mogelijk is.

 

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden.

Bij het aangaan van de overeenkomst zal Ri-Athletic meedelen wanneer en hoe het verschuldigde bedrag dient te worden voldaan. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is Ri-Athletic gerechtigd de deelnemer toegang tot de trainingen te weigeren totdat de betaling ontvangen is. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen direct  opeisbaar en dient de deelnemer deze binnen 14 (veertien) dagen na opeisbaarheid aan Ri-Athletic te voldoen, ongeacht of de Deelnemer de trainingen wenst voort te zetten. Indien Ri-Athletic over dient te gaan tot incasso van de vorderingen op de deelnemer, is de deelnemer tevens alle (buiten)gerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. Wanneer een automatisch incasso wordt gestorneerd mag Ri-Athletic een bedrag van 15 (vijftien) euro aan administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag als nog te voldoen.

 

Op de diensten van Ri-Athletic is het BTW 21%-tarief en/of het BTW 6%-tarief van toepassing. De genoemde bedragen zijn inclusief BTW. Indien door onverwachte omstandigheden te kosten voor Ri-Athletic stijgen is Ri-Athletic gerechtigd de prijzen voor de diensten te verhogen.

 

Artikel 9. Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt verstaan. Ri-Athletic is niet gebonden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakoming onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij ziekte van de trainer van Ri-Athletic wordt de deelnemer een alternatief  geboden of zal de overeenkomst wordt verlengd met het aantal weken dat de trainer ziek is. Vakanties van de trainer van Ri-Athletic worden ruim van te voren aangekondigd en in goede overeenstemming met betrekking tot de trainingen besproken met de deelnemer. De overeenkomst wordt dan verlengd met het aantal weken dat de trainer van Ri-Athletic met vakantie is. Op algemene erkende Nederlandse feestdagen gaan de activiteiten niet door. Als de deelnemer op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt door Ri-Athletic een alternatief tijdstip geboden of wordt het een dag of een week vooruit geschoven.

 

Artikel 11. Gezondheid

De deelnemer verklaart naar beste weten dat hij/zij gezond is en fysiek in staat is om de instructies van Ri-Athletic zonder schade voor zijn of haar gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de deelnemer zich ertoe alvorens de overeenkomst met Ri-Athletic aan te gaan, zijn of haar arts /erkend medisch specialist te raadplegen. Gedurende de duur van de overeenkomst is de deelnemer tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de training te melden aan Ri-Athletic.

 

Artikel 12. Gedrag

Deelnemers van Ri-Athletic die gebruik maken van sportscholen of sportruimten dienen zich te houden aan de huisregels en kledingvoorschriften van desbetreffende locatie. De huisregels worden aan elke deelnemer van Ri-Athletic  voorafgaande aan de begeleidingsperiode verstrekt en zijn terug te vinden in de kleedkamer en in de reglementen van desbetreffende locatie. Eventuele beschadigingen aan eigendommen van de sportlocatie, opzettelijk of door aanwijsbare schuld veroorzaakt, dienen volledig vergoed te worden door de deelnemer van Ri-Athletic. Tijdens de trainingen dient de deelnemer (indien er binnen getraind wordt) schone sportschoenen (welke alleen binnen gedragen worden) en  schone kleding te dragen en een handdoek bij zich te hebben, dit met het oog op gezondheid en hygiëne

 

Artikel 13. Vertrouwelijkheid

Ri-Athletic is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de deelnemer. De persoonlijke gegevens van de deelnemer zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Ri-Athletic gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

 

Artikel 14. Intellectueel eigendom

Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de deelnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de deelnemer toekomen op grond van Auteurswet. Modellen, Methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Ri-Athletic voor de uitvoering van de training, zijn en blijven eigendom van Ri-Athletic. Publicatie of openbaarmaking anderszins  hiervan kan alleen na verkregen schriftelijk toestemming van Ri-Athletic. Alle door de deelnemer verkregen stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software et cetera, ten behoeve van Ri-Athletic zijn uitsluitend te vermenigvuldigen door Ri-Athletic ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de deelnemer verstrekte stukken mogen niet door Ri-Athletic zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer openbaar worden gemaakt.

 

Artikel 15. Wijzigingen

Ri-Athletic is te allen tijden en zonder vooraankondiging  bevoegd om de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.  Deelnemer zal van die wijzigingen in kennis worden gesteld.

 

Artikel 16. Geschillen

Met eventuele klachten kan de deelnemer zich wenden tot Ri-Athletic. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Ri-Athletic is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlandse recht van toepassing.